ตารางคำนวณค่าธรรมเนียม

ขั้นรายได้ (บาท) จำนวนร้อยละ ค่าธรรมเนียม (บาท)
{{mas.startLevel | number:0}} - {{mas.stopLevel | number:0}} {{mas.percent | number:3}} 0.00
ค่าธรรมเนียมรายปี {{calculateFee | number:2}}
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% {{vat | number:2}}
รวมค่าธรรมเนียมสุทธิ {{netFee | number:2}}